برگزاری طرح توانمندسازی چند بعدی روانشناختی،اجتماعی واقتصادی ویژه زنان بدسرپرست در مناطق کم برخوردار

مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری از برگزاری طرح توانمندسازی چند بعدی روانشناختی،اجتماعی واقتصادی زنان بد سرپرست در ۴منطقه کم برخوردار( کوی عین دو،منبع آب،حصیرآباد،ملاشیه) خبرداد.                                                 وی همچنین ضرورت ‌ اجرای این طرح را تعداد بی شمار زنان بد سرپرستی که فاقد مهارت جهت تامین معیشت خود هستند بیان کرد.                         پارسافخر درادامه به مراحل اجرایی این طرح اشاره کرد وافزود:طرح توانمند سازی چند بعدی شامل سه مرحله می باشد که درپایان بانوان بعد از گذراندن دوره های آموزشی به بازار کارمتصل می شوند.                                               

16