بازدید مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری از واحد تولیدی ماسک بامدیریت یک بانو وفعالیت بانوان درخط تولید این کارگاه

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری امروز بازدیدی از واحد تولیدی ماسک ارمغان بعمل آورد.                                                                                مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری در این بازدید عنوان کرد:باتوجه به لزوم حمایت ازکارآفرینان وتولیدکنندگان در جهت رفع موانع ومشکلات آنان تلاش خواهیم کرد وآنان را مرتفع ودر این راستا تصمیمات واقداماتی دردستور کار قرار خواهیم داد.                                                                                          گفتنی است این کارگاه تولیدی که در شهرستان کارون واقع شده است با ظرفیتی بیش از ۳۰ نفر درحال فعالیت می باشد.                                                                                                                                      

37