برگزاری مراسم تجلیل وتقدیراز بانوان کارآفرین بصورت ویدئوکنفرانس باحضور رئیس جمهور

53