نشست مشترک مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری خوزستان با دفتر حمایت از زنان وکودکان دادگستری

نشست مشترکی همزمان با هفته ملی کودک بین اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری ودفتر حمایت از زنان وکودکان ددگستری استان برگزار گردید.مشاور استاندار وسرپرست اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری ضمن قدردانی ازعملکرد مشاور اموربانوان اداره کل دادگستری وهمکاران وی در این دفتر به نظارت برارائه مطلوب خدمات درجهت حمایت از حقوق زنان تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد براساس وضعیت زنان وخانواده دراستان براساس وضعیت زنان وخانواده دراستان براساس شاخصهای موجود برای رفع مشکلات ومعضلات در سطح جامعه با برنامه ریزی تعامل مناسب واستفاده از صاحبنظران واساتید مجرب بتوانیم در جت کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم .

دراین دیدار همچنین برنامه های مشترک جهت اجرا وپیگیری مورد بررسی قرار گرفت .

24