کارآفرین خوزستانی در جمع ۱۰ کارآفرین برتر کشور

نفرات برتر دور پنجم انتخاب زنان کارآفرین برتر براساس آرا مردمی انتخاب شدند .بیست بانوی کارآفرین از ۱۲ استان کشور توانستند در دور پنجم نظرسنجی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان وخانواده بیشترین آرا مردمی را کسب کنند .از این ۲۰ بانوی کارآفرین ۱۰بانوی کارآفرین روستایی و۱۰بانوی کارآفرین شهری از ۱۲ استان کشور توانستند بیشترین آرا مردمی را در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان وخانواده طی دوره پنجم این انتخاب ،کسب کنند که طیبه شاه ولی کوه شوری بانوی کارآفرین خوزستانی اهل روستای شاه ولی توانست در رده پنجم نفرات برتر بخش روستایی حضور پیدا کنند .

155