اولین جلسه فاز دوم طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۹۹برگزارشد

موسوی مدیرکل اموربانوان خانواده  در این جلسه عنوان کرد :این طرح  فاز اول آن در سال ۹۸ به اتمام رسید وبانوان توانمند مورد شناسایی قرار گرفته اند .

وی در ادامه بیان کرد:در فاز دوم ۱۵۰ نفر از بانوان توانمند که دوره های آموزشی را گذرانده جهت شرکت در دوره ها ی تکمیلی به اداره کل فنی وحرفه ای معرفی وجذب بازارکار می شوند

229