طرح ملی بانوان فرهنگیار ترافیک برای مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی برگزار گردید

باتوجه به اهمیت توسعه آموزش همگانی ومشارکت های عمومی در راستای انضباط بخشی به ترافیک ونقش ارزنده بانوان در پرورش نسل وتربیت وحفظ فرزندان در راستای کاهش تصادفات وارتقای سلامت جامعه بامشارکت پلیس راهنمایی ورانندگی استان وهمکاری اداره کل امور بانوان وخانواده برای مشاورین دستگاههای اجرایی برگزار گردید.                                                                     

185