چهارمین جلسه پیگیری تسهیلات سفر ریاست جمهوری در خصوص بازارچه های مرزی برای بانوان برگزار شد

این جلسه با حضور مدیرکل امور بانوان وخانواده ،شهردار اروند کنار،شهرداری آبادان در اداره کل امور شهری وشوراها برگزار گردید.                                مدیرکل امور بانوان وخانواده تسریع در تکمیل فرایند مدارک شهرداری هاتاکید کرد.                                                                                                         وی همچنین به نقش شهرداری ها وتاثیرگذاری آنان در توسعه وبرپایی بازارچه های بانوان اشاره کرد.

175