باحضور معاون سیاسی واجتماعی استانداری ومدیرکل امور بانوان وخانواده/ نمایشگاه توانمندی هاوصنایع دستی بانوان روستایی شهرستان دزفول افتتاح شد(به روایت تصویر)

192