مدیرکل اموربانوان وخانواده از مرکز سرپناه تندیس مهربانوان بازدیدبعمل آورد

این بازدید با حضور مدیرکل امور بانوان وخانواده وتعدادی از مسئولین وجمعی از خیرین برگزار گردید.                                                                             مدیرکل اموربانوان وخانواده در این بازدید به بررسی ومشکلات این مرکز اشاره کرد وافزود:جهت ارایه خدمات بیشتر نیاز به افزایش اعتبار می باشد و اقداماتی در این خصوص در حال انجام است.                                                               

192