باحضور مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری/گردهمایی توجیهی وتبیین طرحهای ملی واستانی رابطین اموربانوان آموزش وپرورش ناحیه ۲

214