معرفی دفتر امور بانوان و خانواده

اهداف : 
انجام مطالعات وتحقیقات لازم در خصوص مسائل ومشکلات امورخانواده وبانوان در ابعاد زندگی فردی،خانوادگی واجتماعی وجهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوریاسلامی ایران.
-ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت کشور واجرای خط مشی ها،سیاست ها ودستور العملهای ابلاغی وارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله
 
-مطالعه وشناخت امکانات وتسهیلات مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده وبهره برداری امکانات مذکور
-مطالعه وبررسی قوانین ومقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی،فرهنگی واقتصادی زنان.
-مطالعه،بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش وبالا بردن سطح کارایی ودانش عمومی خانواده ها وبانوان
-مطالعه وبررسی وتدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها وبانوان جهت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی وتعقیب آنها
-برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرایی وسازمان ها ونهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر وآگاهی از طرح ها وبرنامه ها وایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل ومشکلات زنان در استان.
-پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به امور خانواده وبانوان در استان با همکاری دستگاه های ذیریط.
-فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر کشور از طریق استاندار وفرمانداران وسایر دستگاه های ذیربط استان.
-تعیین مسائل ومشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی ورفاهی خانواده ها وبانوان وپیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات.
-نظارت وپیگیری در زمینه تشکیل وتأسیس ونحوه فعالیت کانون های فرهنگی-اجتماعی خانواده وبانوان به منظور توسعه زنان در عرصه های مختلف
 
شرح وظایف :
شرح وظایف مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
– ارائه نقطه نظرات مشورتی مورد نیازاستاندار دراموربانوان
– اظهارنظر براساس تحقیق وپژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف اجتماعی درجهت بهبود وضعیت زنان شهری وروستائی استان.
– ارزیابی گزارشهادرمورد شرایط وموقعیت زنان درسطح استان با هدف بالندگی ورشد فرهنگی آنان با درنظر گرفتن آداب ورسوم وباورهای سنتی رایج در استان وارائه نظرات مشورتی به مقام مسئول.
– انجام امور مشاوره درزمینه های ارتقاء منزلت اجتماعی زنان وتبیین جایگاه آنها درخانواده
– انجام تمهیدات لازم درجهت برپایی گردهمائی ها وجلسات مطلوب با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهیهای عمومی نسبت به حقوق زنان
– برنامه ریزی به منظور استفاده از رسانه های گروهی ، به منظور زدودن باورهای غلط ناشی از سنتهای عشیره ای وقومی وایجادتغییر نگرش نسبت به جایگاه ونقش زنان
– جهت دهی به تحقیقات علمی واستفاده از نتایج پژوهش های مراکز علمی ودانشگاهی برای برنامه ریزی ها.
– ارزیابی جایگاه زنان درمحیط اجتماعی استان وبررسی وضعیت اشتغال ومیزان جذب زنان دربازار کار وتبیین مشکلات آنان وارائه راه حل های پیشنهادی
– فراهم آوردن تمهیدات مناسب به منظور اشاعه وگسترش فعالیتهای اجتماعی بانوان استان درجهت جلب مشارکت فعال آنان با همکاری سازمانها ، ارگانها ونهادهایاستان وحمایت از زنان مشارکت جو درعرصه های مختلف
– همکاری با سازمانهاوارگانهای استان درخصوص برپایی همایشهای تخصصی ودوره های منظم آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش وفرهنگ جامعه زنان استان
– انجام بازدیدهای دوره ای از فرمانداریها به منظور آشنائی با مشکلات ومسائل فراگیر جامعه بانوان به منظور امکان برنامه ریزی های صحیح درجهت رفع مشکلات ومسائل آنان وبرگزاری جلسات مستمر
– اقدام به جلب همکاری مراکز دولتی وغیردولتی درجهت حل ویا تقلیل مشکلات جامعه زنان استان
– شناسائی بانوان موفق درسطح استان ومعرفی وحمایت از آنان با هدف ایجاد انگیزه وخود باوری دربانوان استان
– نظارت برروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت به تفکیک شهر،بخش وروستا
– ارائه نظرات مشورتی به منظور گسترش وتوسعه وتجهیز مراکز تفریحی ،فرهنگی واجتماعی مناسب بانوان با همکاری ومساعدت سازمانها ، ارگانها ، افراد وموسسات خیریه وعام المنفعه استان
– شرکت درگردهمائی ها، جلسات وسمینارهای داخل وخارج از کشور حسب مورد
– انجام سایر امورمحوله
شرح وظایف کارشناس مسئول اموربانوان
– بررسی فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و… زنان ودختران به منظور رفع محرومیتهای موجود درسطح استان
– تهیه وتنظیم وتدوین برنامه های کوتاه ،میان وبلند مدت درجهت جلب مشارکت های مدنی بانوان استان با همکاری سازمانها وارگانها ومسئولین ذیربط
– ایجادتمهیدات لازم برای بهره گیری از امکانات رسانه های گروهی استان جهت تنویرافکار عمومی وارتقاء دیدگاه زنان نسبت به توانمندیهای خود درزمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی براساس برنامه های تدوین شده
– بررسی مسائل ومعضلات بانوان استان وجلب همکاریهای مراکز علمی وتخصصی وسایرسازمانهای استان درجهت حل وتقلیل مشکلات آنان براساس خط مشی وبرنامهریزیهای تعیین شده
– همکاری دربرگزاری همایشها وسمینارها وتنظیم دوره های آموزشی مناسب درجهت ارتقاء فرهنگ جامعه شهری وروستائی استان
– ایجادهماهنگی درزمینه استفاده از رسانه های گروهی صداوسیما به منظور اطلاع رسانی، آموزش وارتقاء سطح فرهنگ عمومی ونیز ارتقاء سطح دانش وبینش زنان باهمکاری کارشناسان واساتید وصاحب نظران وبا هماهنگی مقام مسئول
– کمک به روز آمدکردن بانکهای اطلاعات زنان وآمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت .
– انجام تمهیدات لازم برای هماهنگی با سازمانها ودستگاه های دولتی به منظور ایجاد، توسعه وتجهیز مراکز تفریحی، ورزشی وفرهنگی ویژه زنان
– بررسی عملکرد فرمانداریها درایفای وظایف آنان درامورزنان وارائه گزارش به مقام مافوق
– شرکت درجلسات وسمینارها
– نظارت برحسن انجام امور توسط کارشناسان
– انجام سایر امورمحوله
شرح وظایف کارشناس اموربانوان
– ایجاد پژوهش های علمی درزمینه مسائل ومشکلات بانوان استان درسطح شهروروستا حسب ضرورت وبررسی پیشنهادات واصله ازسازمانها، فرمانداریها و… وتجزبه وتحلیل آنان وارائه گزارش به مقام مسئول
– انجام تمهیدات لازم جهت ارتقاء منزلت اجتماعی زنان درخانواده وجامعه وارائه راهکارهای علمی وکاربردی دراین زمینه
– ایجادارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی درسطح استان به منظور استـفاده از نتایج تحقیقات و راهکارهای عمـلی درزمینـه های افزایش مشارکت زنان درسطح شهرهاوروستاها وارائه گزارش به مقام مافوق
– انجام بررسیهای لازم وارائه پیشنهاد به منظور رفع محرومیت ها وتبعیض های مغایر با حقوق زنان درشهرها وروستاهای استان به مقام مافوق
– اقدام درجهت ایجاد ویا فعال نمودن مراکز تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی وهنری و… ویژه دختران وبانوان با همکاری وهماهنگی ارگانهای مسئول
– انجام اقدامات کاربردی موثر درجهت جلب وجذب بانوان ودختران به مشارکت های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و… متناسب با فرهنگ جامعه
– بررسی فعالیت اموربانوان واحدهای تابعه استانداری وارائه گزارش به مقام مافوق
– شرکت درجلسات وگردهمایی ها حسب مورد
– انجام سایر امورمحوله
شرح وظایف کمک کارشناس اموربانوان
– تهیه اطلاعات وگزارش هار مورد نیاز از طرحهاوبرنامه ها درزمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی، حمایتی و… جامعه زنان شهرستان حسب دستور
– همکاری با کارشناس یا کارشناسان مربوطه درزمینه های مختلف اموربانوان
– تنظیم گزارشات واصله دراموربانوان از ادارات وسازمانهای تابعه شهرستان وارائه جمع بندی های لازم حسب خط مشی تعیین شده
– به هنگام نمودن بانکهای اطلاعاتی
– جمع آوری ، تنظیم واولویت بندی تبعیضات ومشکلات مانع پیشرفت درجامعه زنان روستایی شهری زیر نظر کارشناس مربوطه
– شرکت درجلسات وسمینارها
– انجام سایر امورمحوله حسب دستور
شرح وظایف کارشناسان اموربانوان شهرستانها
– بررسی ومطالعه درزمینه های گوناگون مسائل ومشکلات ونارسائیهای جامعه زنان درشهر،بخش و روستا براساس اولویتها وضرورتها
– بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان براساس نیازهای جامعه شهری وروستائی
 
– ایجادارتباط با مراکز علمی ودانشگاهی درسطح شهرستان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان درسطح شهر ، بخش وروستا وارائه گزارش به مقام مافوق
– بررسی راهکارهای عملی درجهت رفع موانع ، محرومیتها وتبعیض درمورد زنان وآداب ورسوم خرافاتی سنتی وعشایری مغایربا حقوق زنان درشهرهاوروستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها وارگانهای مسئول
– بررسی زمینه های استفاده ازرسانه های گروهی استان درجهت آموزش وارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان ونیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان واساتیدوصاحب نظران.
– اقدام درجهت ایجاد وتوسعه مراکز تفریحی ، ورزشی ،فرهنگی وهنری و… ویژه دختران وبانوان هر شهر ، بخش وروستا با همکاری وهماهنگی ارگانهای مسئول.
– به هنگام نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان وروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت.
– شناسایی چهره های موفق بانوان درسطح شهرستان ومعرفی وحمایت از آنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر
– انجام اقدامات کاربردی موثر درجهت جلب زنان درعرصه های مختلف اجتماعی
– تهیه گزارش از اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به زنان درسطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذیربط
– شرکت درجلسات وگردهمایی ها حسب مورد
– انجام سایر امورمحوله