دانلود ها

متن کنوانسیون حقوق کودک (بخش۱)
دانلود
متن کنوانسیون حقوق کودک (بخش ۲)
دانلود
دستورالعمل کارگروه های ۴گانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری
دانلود
آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
دانلود
ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان
دانلود
شیوه نامه طرح های مشارکتی
دانلود
جزوه ۱ آزمون توان افزایی زنان مدیر استان
دانلود
جزوه ۲ آزمون توان افزایی زنان مدیر استان
دانلود