آیین افتتاح مکان موزه زن و دفاع مقدس

20150411_092349

۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۹۲۳۴۹
20150411_094435

۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۹۴۴۳۵
20150411_095605

۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۹۵۶۰۵
20150411_095614

۲۰۱۵۰۴۱۱_